Waarnemingen De Onlanden 200631 december: op de zandgaten in de Matslootpolder zwemmen 5 Nonnetjes (allen man). Een Houtsnip (vreemde plek voor deze vogel) vliegt weg uit een slootkant bij de zandgaten. Bij het Leekstermeer (waarnemer Martin Klaver) jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en vliegt een Roerdomp op uit het riet
23 december: een man Slechtvalk (dezelfde als begin november?) zit in de hoogspanningsmast in de Matslootpolder
18 december: een man Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder. Door de zachte herfst is hier ook nog Vlottende Bies gaan groeien in een sloot
01 december: bij de zandgaten ligt een, waarschijnlijk enige tijd geleden door een Slechtvalk geslagen en half opgegeten, Kleine Alk! Ook ligt er een deel van een Rivierkreeft (mogelijk een Gevlekte Amerikaanse) in de bagger die uit een geschoonde sloot is gekomen.

29 november: de Roodhalsgans wordt nog regelmatig gezien in de omgeving van Roderwolde
21 november: een Roodhalsgans graast 's ochtends tussen zo'n 700 Kolganzen in de foerageergebieden ten noorden van de Matsloot (polder Lage Land)
17 november: een adulte man Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder
16 november: 's ochtends komen maar liefst 8 Grote Zilverreigers aanvliegen over het Leekstermeer. Ze draaien bij Cnossen een paar rondjes en landen in de Jarrens/Middelvennen (waarnemer: Aaldrik Pot)
15 november: op het Leekstermeer zwemmen 3 Brilduikers, waaronder 1 man (waarnemer: Martin Klaver). Een vrouwtje Kleine Bonte Specht laat zich in het Groot Waal mooi van dichtbij bekijken
08 november: hij is er nog steeds, het mannetje Slechtvalk. Vandaag voerde hij zelfs een schijnaanval uit op ... een Blauwe Reiger, die verschrikt opvloog.

21 oktober: een of andere asociaal heeft het nodig gevonden om 9 dozen met lege plastic zakken voor druiven in de Matslootpolder achter te laten (zie foto). Ten zuiden van het Leekstermeer ligt een dode Wezel (zie foto), die waarschijnlijk gepakt is door een uil of Buizerd.
20 oktober: het mannetje Slechtvalk is nog steeds te vinden bij de hoogspanningsmasten.
18 oktober: bij de Lettelberter Petten vliegt een Roerdomp op uit een rietkraag (waarnemer: Sebastiaan Elema). De eerste Kolganzen foerageren alweer in de weilanden rond het meer.
07 oktober: waar de Rodervaart in het Leekstermeer uitkomt zwemmen een paartje Topper en een Zwarte Zwaan (waarnemer: Martin Klaver). Toppers zijn door mij (wvb) nog niet eerder op het Leekstermeer gezien
05 oktober: een IJsvogel bij een sloot langs het zandpad naar Sandebuur
03 oktober: het mannetje Slechtvalk is nog aanwezig in de Matsloot. Hier ook weer een jagend Smelleken.

26 september: vanochtend een Slechtvalk (mannetje) in de hoogspanningsmast in de Matslootpolder
19 september: een mini-roofvogelshow in de Matslootpolder vanochtend. Het eerste Smelleken van dit seizoen jaagt fel achter de zangvogeltjes aan, 2 Sperwers en een Havik maken lange tijd ruzie over de jachtrechten boven het bosje achter de boerderij Eiteweert, een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief jagen boven de weilanden en dan zijn er natuurlijk nog diverse Torenvalken en Buizerds actief.
08 september: er worden maar liefst 22 Ooievaars geteld in een gemaaid perceel in de Matslootpolder (waarnemer: boer van der Berg). Waar ze allemaal vandaan komen is een raadsel.
02 september: een 2 kj man Grauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder. Ook een Boomvalk is hier actief

27 augustus: 's ochtends vroeg zit de Visarend weer in dezelfde boom te eten. Boven het Leekstermeer foerageren 10 Zwarte Sterns
26 augustus: er is weer een Visarend aanwezig bij het Leekstermeer. Aan het eind van de ochtend zit hij aan de zuidkant in een dode boom te eten (waarnemer: Martin Klaver)
21 augustus: een IJsvogel vist bij de plas voor de Kijkhut in de Lettelberter Petten (waarnemer: Sebastiaan Elema)
9 augustus: een juveniele Purperreiger staat met 8 Blauwe Reigers te vissen aan een slootkant in de Bolmert. In de bomen langs de Hooiweg wordt een vrouw Boomvalk belaagd door Boerenzwaluwen.
6 augustus: een grote brand bij asfaltfabriek Esha in Hoogkerk (zie foto). Gelukkig blaast de harde noordenwind alle roet over het Wetlandgebied heen.
5 augustus: een man Groene Glazenmaker (zie foto), alweer een Rode Lijstsoort) vliegt door het riet aan de oostkant van de Matslootpolder. In deze buurt ligt helaas ook een, door iemand onthoofde, ree-hinde in het weiland. Het lijkt op stroperij en zal worden gemeld bij de handhavers van de provincie Drenthe.
2 augustus: het eerder gemelde Kranswier blijkt de soort Teer Kransblad (Chara virgata) te zijn, die te boek staat als tamelijk zeldzaam. In de Matslootpolder groeit overigens ook nog veel Brede Waterpest, die op de Rode Lijst staat als kwetsbare soort

30 juli: een familie Wezel (moeder met 3 jongen) steekt het fietspad bij de Rodervaart over en is meteen verdwenen
27 juli: een Vroege Glazenmaker (Rode Lijstsoort) vliegt rond op de Onlandse Dijk. In een slootje daar ook Plat Fonteinkruid (ook een Rode Lijstsoort) en een Kranswier (weet nog niet welke) gevonden
24 juli: een Waterral laat zich horen en ook goed zien bij de kijkhut in de Lettelberterpetten (waarnemer: Sebastiaan Elema)
03 juli: 3 Lepelaars vliegen 's ochtends laag over het Leekstermeer bij Sandebuur in zuidelijke richting (waarnemer: Herman Sips). 's Avonds jaagt er weer een Grauwe Kiekendief, ditmaal een 2e kj man, in de Matslootpolder.
02 juli: de vrouw Grauwe Kiekendief was ook vanochtend weer te vinden in de Matslootpolder, evenals 2 vissers die met auto en aanhanger het bordje 'Kwetsbaar gebied. Niet betreden.' voorbij waren gereden en in een bootje op de Zandgaten aan het vissen waren.

29 juni: in de Matslootpolder wordt 's ochtends gemaaid. Binnen de kortste keren hebben zich 13 Ooievaars verzameld in de gemaaide weilanden. Ze trekken zich niets aan van de machines. Ook een aantal Blauwe Reigers en een zwerm Spreeuwen zoekt er naar voedsel. Ook de vrouw Grauwe Kiekendief is hier weer aanwezig en is al evenmin bang voor de maaiers. Langs de Onlandse Wijk vliegen een aantal Blauwe Breedscheenjuffers (zie foto)
23 juni: een vrouw Grauwe Kiekendief jaagt boven de weilanden in de Matslootpolder. Dit is de eerste keer dat deze soort hier levend gezien wordt. Eerder is al eens een dode juveniele Grauwe Kiek gevonden.
Een nagekomen melding is de aanwezigheid van een roepende Kwartelkoning in de Matsloot, zo'n 2 weken geleden (waarnemer: Martin Olthof). Ondanks het magere jaar voor deze soort is er dus wel een vogel in het Leekstermeergebied neergestreken.
9 juni: nagekomen melding: in het Pinksterweekend zijn nog 2 Zwarte Sterns gezien die boven het Leekstermeer foerageerden. (waarnemer: Henk Timmerman) Dit is laat in het jaar voor doortrekkende vogels. Misschien hebben de vlotjes van het Groninger Landschap al succes?
07 juni: bij de Plasjes scharrelen jonge Kluten, Tureluurs en Slobeenden rond. Ook is er een baltsende Gele Kwikstaart te zien. Een Vos die twee keer langs komt, wordt fel aangevallen door alle vogels in de buurt. Een waar spektakel.
05 juni: een Boomvalk vliegt met zeer hoge snelheid van west naar oost door de Matslootpolder en is zo weer verdwenen (waarnemer: Theo van Kooten)

18 mei: er wordt al enige tijd regelmatig een Visarend waargenomen bij het Leekstermeer. Vandaag ving hij er ook weer zeker twee vissen (zie foto). (waarnemer en foto's: Theo van Kooten)
10 mei: ditmaal een Zwarte Ruiter tussen de Kluten en Tureluurs bij de plasjes
09 mei: een 2e kj. Rode Wouw vliegt 's ochtends jagend over de weilanden ten oosten van het Leekstermeer. Een groepje van 8 Gele Kwikstaarten komt hier ook langsvliegen. Boven het meer foerageren zeker 15 Zwarte Sterns.
08 mei: een Groenpootruiter foerageert bij de plasjes aan de oostkant van de Matslootpolder.
02 mei: uit de ringgegevens blijkt dat de Kerkuilen, die op 20 en 25 maart als slachtoffer van een Havik gevonden waren, beiden nog geen jaar oud zijn geworden en afkomstig waren uit twee nesten in resp. de Matsloot (Onlandse Dijk) en Peizerveld.

23 april: in de Bolmert laat een Klapekster zich 's middags lange tijd prachtig zien. Ook vliegen hier meerdere groepjes Regenwulp en zeker 8 Tapuiten rond.
21 april: een vrouwtje Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast op de uitkijk naar prooi. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief jaagt ook in het gebied. Evenals een Sperwervrouw en een Havikman. Langs de Hooiweg zingt een Blauwborst (zie foto) in het riet.
18 april: in een boom voor de kijkhut bij de Lettelberter Petten overnachten 5 Grote Zilverreigers. (bron: website Avifauna Groningen)
14 april: een Grote Zilverreiger vliegt 's ochtends vroeg over het Leekstermeer heen en landt in de weilanden ten zuiden van het meer
10 april: twee Slechtvalken jagen 's middags boven de zandgaten en de plasjes in de Matslootpolder
06 april: 's ochtends twee Lepelaars slapend bij de plasjes aan de oostkant van de Matslootpolder
03 april: een Grote Zilverreiger foerageert in de sloten achter het Klein Waal (waarnemer: Roelof Blaauw)

25 maart: in de baggerdepots langs het Lettelberterdiep, vlak bij het Leekstermeer, foerageren zo'n 20 Kleine Plevieren en een groepje Bonte Strandlopers. Ook zwemt hier een Zwarte Zwaan tussen 21 Knobbelzwanen. Voor de derde keer in korte tijd is een Kerkuil het slachtoffer van een Havik in de Matslootpolder. Ook deze uil had een Arnhem-ring.
24 maart: twee Blauwe Kiekendieven (een man en een vrouw) jagend in de Matslootpolder. Ten zuiden van het Leekstermeer veren van een Roerdomp, gepakt door een vos.
20 maart: alweer een halve Kerkuil (zie foto), ditmaal in hooiland bij de Zandgaten. Waarschijnlijk zijn deze uilen gepakt door een mannetje Havik. De uil van vandaag had een Arnhem-ring om.
17 maart: een IJsvogel vliegt op uit slootkant bij boerderij Eiteweert aan de oostkant van de Matslootpolder. Bij een andere boerderij ligt een halve Kerkuil in de voortuin. Onduidelijk wiens prooi dit is.
08 maart: 12 paar Nonnetje in de Matsloot, ten oosten van de Hooiweg (waarnemer: Herman Sips)

12 februari: een vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend bij het Leekstermeer. Op het meer 10 Nonnetjes en een Grote Zaagbek (man). Ten oosten van het meer de resten van een geplukte Kerkuil
08 februari: 20 Wilde Zwanen en 5 Kleine Zwanen ten noorden van Sandebuur. Kleine Zwanen zie ik voor het eerst op deze plek. Langs het fietspad bij de Bolmert is een Roodborsttapuit op jacht naar insecten.

14 januari: een Rode Wouw steekt de A7 over en vervolgt zijn weg jagend boven de weilanden ten noorden van het Leekstermeer
12 januari: een Roerdomp vliegt bij het Leekstermeer op uit het riet. Bij de plasjes in de Matslootpolder foerageren 4 Boomleeuweriken. Deze soort heb ik nog niet eerder gezien in de Matsloot
10 januari: 7 paar Nonnetje op de zandgaten
06 januari: in de Matsloot bij het gemaal langs de Hooiweg zwommen 2 paartjes Grote Zaagbek. Een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief was aan het jagen rond het Leekstermeer. Door de sneeuw van vorige week zijn alle ganzen en de meeste eenden uit het gebied vertrokken.