Polder Lage Land


Ten noorden van het Natura-2000 gebied ligt een weidegebied met een tweetal boerenbedrijven. Aan de noordkant wordt deze polder begrensd door de A7, aan de zuidkant door de dijk van de waterberging (tevens grens van het N2000-gebied). De Hoogema, ten westen van de Hooiweg, is ook een gewoon weidegebied.
De graslanden in deze polders bieden 's winters veel voedsel aan ganzen. Het hele gebied is daarom aangewezen als beschermd foerageergebied voor de ganzen. Deze mogen hier niet verjaagd worden. De boeren krijgen schadevergoeding voor het gras dat de ganzen opeten.
Jammer genoeg treedt er toch regelmatig verstoring op van de ganzen. Bijvoorbeeld door wandelaars op de dijk. Ook mijden de ganzen de graslanden die dicht bij de weg liggen. De nieuw aangelegde op- en afrit van de A7, ontsluiting van industrieterrein Westpoort, zorgt voor een permanente bron van verstoring.

Behalve ganzen zijn er in het Lage Land 's winters vaak grote groepen Kieviten te zien
en ook de Grote Zilverreiger komt er dan graag. In de hoogspanningsmasten aan de oostkant van het gebied zit 's winters
ook regelmatig een Slechtvalk, die speurt naar de mogelijkheid een Kievit of Spreeuw te slaan.