Natura2000-gebied en Wetland Leekstermeergebied


Op deze pagina's wordt informatie gegeven over de speciale status die het Leekstermeergebied in de Onlanden heeft.
Het is namelijk een Europees Natura2000-gebied en internationaal erkend Wetlandgebied.
Hieronder wordt ingegaan op de betekenis van het Leekstermeergebied als Natura2000-gebied.
Meer uitleg over de Wetlandstatus en over de functie van de WetlandWacht vindt u via het menu hiernaast.

Het Natura2000-gebied Leekstermeergebied

De Europese Unie wil de achteruitgang van de natuur in Europa een halt toeroepen door het instellen van Natura2000-gebieden. In deze gebieden moeten internationaal bedreigde planten, diersoorten en habitattypen beschermd worden. De eerder aangewezen gebieden voor de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn worden deel van deze Natura2000-gebieden. Op dit moment wordt, ook in Nederland, nog hard gewerkt aan het instellen van de Natura2000-gebieden op landelijk niveau.

Het Leekstermeergebied is sinds 24 maart 2000 officieel erkend als Vogelrichtlijngebied. De aanwijzing gebeurde vanwege het belang van het Leekstermeergebied als overwinteringsgebied voor, met name, de Kolgans. Aan het oorspronkelijke gebied is in 2003 nog een stukje toegevoegd. De begrenzing van het Wetlandgebied is te zien op de kaart hiernaast.
Eind 2010 is het gebied door de Nederlandse regering officieel aangewezen als Natura2000-gebied. In het Aanwijzingsbesluit worden een aantal vogelsoorten en een habitatsoort genoemd waarvoor het gebied van belang is.

De vogelsoorten zijn: Kolgans, Brandgans en Smient als overwinteraars in het gebied
en Rietzanger, Porseleinhoen en Kwartelkoning als broedvogels.
De Zeggekorfslak, die veel in de Elzenbroekbossen voorkomt is een aangewezen soort.

Ten behoeve van deze doelsoorten is, in opdracht van de provincie Drenthe, in 2009 een concept-Beheerplan voor het Leekstermeergebied opgesteld. Dit is gedaan door een 'Gebiedsgroep', waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren. De WetlandWacht was n van de leden van de Gebiedsgroep.
In het Beheerplan wordt, voor een periode van zes jaar, vastgelegd hoe het Natura2000-gebied beheerd moet worden om te zorgen dat het goed gaat met de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Het volledige Aanwijzingsbesluit voor het Leekstermeergebied is hier te downloaden, evenals een grote versie van de bij het Besluit horende kaart van het gebied. Ook is op de Visiekaart globaal aangegeven welke N2000-doelstellingen waar in het gebied gehaald moeten worden.