de WetlandWacht


Hier wordt informatie gegeven over:
het ontstaan en de betekenis van de functie WetlandWacht en
wie de WetlandWacht is voor het Leekstermeergebied

Waarom een WetlandWacht?

Nadat in Nederland begonnen was met het aanwijzen van Wetlands in het kader van de Ramsar-conventie (zie Wetland-pagina), bedacht men bij Vogelbescherming Nederland dat het goed zou zijn dat deze Wetlands in de gaten gehouden zouden worden. Waarom was (en is) dit nodig?
In de eerste plaats is het belangrijk om de ontwikkelingen van aantallen (broed)vogels in het Wetland te volgen. Vooral de aantallen van de zogenaamde 'kwalificerende' soorten, dat wil zeggen de soorten die ervoor zorgen dat het Wetland de status van beschermd gebied heeft, zijn belangrijk. Een achteruitgang van de aantallen van deze soorten kan erop duiden dat er verkeerde dingen gebeuren in of rond het Wetland.
Daarom is het ook belangrijk dat alles wat er op planologisch gebied gebeurt, of dreigt te gebeuren, in de gaten wordt gehouden. Er zijn veel zaken op plaatselijk (gemeentelijk, provinciaal) niveau, die een Wetland kunnen bedreigen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld nieuwbouw, recreatie, wegen, vliegvelden, enzovoort. Ook waterhuishoudkundige zaken (waterplannen van gemeenten, peilbesluiten van Waterschappen) spelen op lokaal niveau en kunnen invloed hebben op de natuur in een Wetland.
Om de belangen van het Wetland goed te kunnen vertegenwoordigen en zonodig te verdedigen moeten de plannen van gemeenten en provincies nauwgezet gevolgd worden. Ook moet er op plannen en ontwikkelingen gereageerd worden indien de belangen van het Wetland in het spel zijn. Dit kost veel tijd en gaat het beste wanneer men bekend is met de plaatselijke situatie. Vanaf 1995 is daarom door Vogelbescherming Nederland een landelijk netwerk van vrijwillige WetlandWachten opgezet. De WetlandWachten kennen hun gebied en volgen de ontwikkelingen rond het gebied nauwgezet. Inmiddels zijn er zo'n 90 Wachten, die samen (delen van) 75 Wetlands onder hun hoede hebben.

Naar boven.

Wie is de Wacht van het Wetland Leekstermeergebied

In 1997 werd Arend Veenstra () de eerste WetlandWacht van het Leekstermeergebied. Dhr. Veenstra was al jaren actief in het gebied met broedvogelinventarisaties. Hij maakte zich onder andere sterk voor het opnemen van het Leekstermeergebied in de Ecologische HoofdStructuur (EHS).
In 2004 werd de taak als WetlandWacht overgenomen door Herman Sips. Hij moest de functie echter al snel weer neerleggen, omdat hij ook in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest werd benoemd. Wel zorgde hij nog voor de uitbreiding van het Wetlandgebied met een, voor de Kolganzen belangrijk, stuk grasland bij Sandebuur.
Vanaf 2005 is Wim van Boekel de WetlandWacht. Ook hij komt al jaren in het gebied en houdt zich onder andere bezig met (broed)vogel- en zoogdiermonitoring. Contactgegevens van de WetlandWacht staan op de Contact-pagina van deze site.

Naar boven.