Wat is een Wetland?

Een Wetland (de naam zegt het al) is een waterrijk gebied, vaak een unieke leefwereld met grote voedselrijkdom. Soms is zo'n gebied groot (de Waddenzee bijvoorbeeld), soms klein.
We kunnen het ons hier in Nederland haast niet voorstellen, maar op wereldschaal zijn Wetlands zeldzame gebieden. Ze spelen een belangrijke rol in het leven van een groot aantal vogelsoorten die leven op of nabij water. Deze vogels zoeken daar hun voedsel of gebruiken het water als veilige slaapplaats. Omdat Wetlands zo weinig voorkomen, zijn de vogels die er leven kwetsbaar. Als het Wetland verdwijnt (bijvoorbeeld door drooglegging) of de leefbaarheid ervan verslechterd (bijvoorbeeld door vervuiling), vinden de vogels niet zomaar een nieuwe plek om te leven.

In 1971 werd in Ramsar, Iran, een conferentie gehouden over Wetlands. Hier werd door een groot aantal landen besloten dat het nodig was Wetlands wereldwijd te beschermen. Afgesproken werd dat een gebied als Internationaal Belangrijk Wetland gekwalificeerd kan worden indien er meer dan 1 % van één of meerdere vogelsoorten, die afhankelijk zijn van Wetlands, voorkomt.

Deze 'Wetland-conventie' werd ook door Nederland ondertekend. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in Nederland op het moment 75 gebieden aangewezen zijn als Wetland. Deze gebieden zijn beschermd door de Ramsar-conventie en door de wetgeving (Natura2000) die in Europa en in Nederland is opgesteld. De Wetlands in Nederland zijn allemaal belangrijk als leefgebied voor één of meerdere vogelsoorten, die als Wetlandsoort door de Conventie of door de Vogelrichtlijn zijn aangemerkt.

Meer informatie over de andere Wetlands in Nederland is te vinden op de site van Vogelbescherming Nederland (zie contact-pagina).